Studium i Strategisk teknologi- og endringsledelse

- Strategisk analyse og planlegging – 7,5 studiepoeng -

Sted: Høgskulen på Vestlandet, Kronstad
Tid: Annenhver tirsdag kl. 1700 – 2100
Kursstart: Tirsdag 21. August
Kursdatoer: 21. august, 4. og 18. september, 2., 16. og 30. oktober, 13. og 27. november
Spørsmål/påmelding: se kontaktpersoner her!

Innhold Strategisk analyse og planlegging

Strategi er grunnlaget for forretningsdrift. Strategiske valg skal hjelpe en bedrift til å skape seg et konkurransefortrinn i forhold til andre i bransjen, til å skape verdi for kundene sine og i siste instans til å skape verdi for sine eiere, samtidig som det utvises samfunnsansvar.

Utgangspunktet for strategi er en analyse av eksterne forhold som påvirker bedriften. Disse forholdene skifter i et økende tempo, og både teknologi, produksjonsmetoder og kundebehov endrer seg stadig raskere.

Faget gir en grunnleggende forståelse av hvordan bransjespesifikke forhold og makroforhold (eksterne forhold) kan identifisere trusler og muligheter i ulike næringer. Videre skal emnet formidle hvordan bedriftsinterne ressurser og kapabiliteter (interne forhold) kan avdekke enkeltbedrifter sine sterke og svake sider, som legger grunnlaget for strategivalg. 

Fokus i faget ligger både på strategi i en virksomhets daglige drift og for å skape ny virksomhet, både innenfor og utenfor rammene av eksisterende virksomhet.

Læringsbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet kunne:

Kunnskaper:

 • Beskrive hvordan ulike bedrifter skaper verdi
 • Ha kunnskap om visjon, misjon og forretningside
 • Forklare grunnleggende prinsipper og begreper innen strategisk ledelse
 • Ha kunnskap om konsernstrategi
 • Beskrive hvordan strategivalg baseres på analyser av forhold ekstern og internt i en virksomhet
 • Beskrive hvordan man gjennom strategisk analyse kan identifisere og sikte seg inn mot nye virksomhetsområder
 • Ha kunnskap om hva et konkurransefortrinn er, og hvordan en bedrift kan skape konkurransefortrinn

Ferdigheter:

 • Identifisere egenskaper ved en bransje, og hvilke muligheter og trusler dette kan utgjøre for en bedrift i denne bransjen
 • Kartlegge interne arbeidsbetingelser i en bedrift
 • Vurdere ulike ressursers bidrag til en verdiskapning og konkurransefortrinn
 • Identifisere en virksomhets verdikonfigurasjons
 • Identifisere en virksomhets forretningsmodell
 • Foreslå en strategi basert på en bedrifts omgivelser og interne ressurser
 • Foreslå potensielle satsningsområder basert på strategisk analyse
 • Utarbeide en visjon og misjon basert på valgt strategi
 • Konkretisere strategi ved å utarbeide målhierarki
 • Forklare teknologiutviklingen sin påvirkning på strategi
 • Beskrive fordeler og ulemper ved ulike internasjonaliseringsstrategier

Generell kompetanse:

 • Forstå betydning av strategi i den løpende drift av en virksomhet
 • Vurdere en virksomhet sin plass i makromiljøet, forstå innvirkningen bedrift og makromiljø har på hverandre.

Arbeidsformer/vurdering

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Forelesningene blir også filmet for repetisjon.  Studiet krever innlevering av skriftlig oppgave, semesteroppgave i gruppe og skriftlig skoleeksamen.

Forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

For spørsmål eller påmelding - se kontaktpersoner her!

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet tilbyr FramoAkademiet et fleksibelt studium i ledelse med vekt på endring og teknologi. Studiet består av 8 kurs på 7.5 studiepoeng hver og utgjør til sammen en årsenhet på 60 studiepoeng.

Studiet i Strategisk teknologi- og endringsledelse inneholder til sammen følgende kurs:

Kurs

 Studiepoeng

Semester

Teknologiledelse

7,5

Vår 2018 + Høst 2020

Strategisk analyse og planlegging

7,5

Høst 2018

Innovasjon

7,5

Vår 2019

Endringsledelse

7,5

Høst 2019

Prosjektledelse

7,5

Vår 2020

Bedriftsøkonomi

7,5

Høst 2020

Digitalisering, teknologi og strategi

7,5

Vår 2021

Virksomhetsutvikling

7,5

Høst 2021